• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام جعفرصادق (علیه‌السلام) :

لَو لَمْ یبْقَ منَ الدُّنیا اِلاَّ یومٌ واحِدٌ لَطَوّلَ اللهُ ذلِكَ الیومَ حَتّی یخرُجَ قائمُنا أَهْلَ البَیت.
اگر از عمر دنیا تنها یک روز مانده باشد خداوند آن روز را آنقدر طولانی می‌کند تا قائم ما اهل بیت(علیه‌السلام) ظهور یابد. (منتخب‌الاثر، ص ٢٥٤)

   
 
 
 

مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم


مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم
نویسندگان: مودب، سید رضا؛ روحانی زاده، مجتبی
یکی از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻣﻔﺴ‪ران ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.‬‬
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن را در ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ و‬ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ آن، اﯾﺠﺎد ﺗﺤو‬ل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن از ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.‬‬‬
‬‬‬‫در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ، اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﭼﯿﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻔسر ﮔﺮاﯾﺶ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺎﻧﯽ، اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ اﺻﻮل و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی آن، از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺮآن ﭘﺮدهﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارد .اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ‬ ﻗﺮآن؛ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛‬ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ؛ وﺟﻮد اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﮔﺰارهﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮی در ﻓﻬﻢ و اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت در ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺮآن را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺒﺎﻧﯽ ‫ﺧﺎص اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی داﺷﺖ.‬‬‬‬ 

مراکز همسو

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading