• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) (دعای فراوان) :

برای تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست.

   
 
 
 

مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم


مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم
نویسندگان: مودب، سید رضا؛ روحانی زاده، مجتبی
یکی از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻣﻔﺴ‪ران ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.‬‬
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن را در ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ و‬ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ آن، اﯾﺠﺎد ﺗﺤو‬ل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن از ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.‬‬‬
‬‬‬‫در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ، اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﭼﯿﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻔسر ﮔﺮاﯾﺶ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺎﻧﯽ، اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ اﺻﻮل و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی آن، از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺮآن ﭘﺮدهﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارد .اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ‬ ﻗﺮآن؛ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛‬ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ؛ وﺟﻮد اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﮔﺰارهﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮی در ﻓﻬﻢ و اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت در ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺮآن را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺒﺎﻧﯽ ‫ﺧﺎص اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی داﺷﺖ.‬‬‬‬ 

مراکز همسو

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading