• العربية
  • English
  • فارسی
 
حضرت مهدی(عج) :

اَكثِروا الدُّعاءَ بِتَعجِیل الفَرَجِ فَاِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم.
برای تعجیل در ظهور من زیاد دعا کنید که خود فَرَج و نجات شما است. (کمال‌الدین، ج ٢، ص ٤٨٥)

   
 
 
 

بررسی دلالی روایات تحریف نما در تفسیر عیاشی


بررسی دلالی روایات تحریف نما در تفسیر عیاشی

چکیده:
روایات تحریف نما، ابهام در تاریخ تدوین قرآن کریم، وجود روایات تشبیه رخدادهاي کلان امت اسلام به وقایع امت هاي پیشین و عدم یادکرد نام معصومین ، در الفاظ قرآن، مهمترین عوامل پیدایش اذعان به تحریف قرآن به شمار می روند. از این میان، آنچه بیش از سایر عوامل قابل تأمل، بررسی و نقد است وجود روایاتی به ظاهر دال بر تحریف قرآن است. در این زمینه، دهها روایت از کتب گوناگون نقل شده و به امامان شیعه منتسب شده است. در میان مصادر روایات تحریفنما، تفسیر عیاشی اثر محمد بن مسعود عیاشی، داراي اهمیت فراوانی است.
این پژوهش بر آن است تا فارغ از بررسی هاي انجام شدة سندي و إسنادي، به بررسی متنی
روایات مورد استفادة تحریفگرایان در کتاب یادشده بپردازد، پس گام نخست به استخراج تمامی
این روایات به ظاهر مرتبط با تحریف که حدود 90 روایت است، از تفسیر عیاشی اختصاص یافته و
در ادامه، محل نزاع در هر روایت تبیین شده و پس از نقد و بررسی دقیق و مستند، تک تک این
روایات، دسته بندي نهایی شده است. شواهد درون متنی، سیاق روایات، قراین برون متنی و سخنان دانشمندان اسلامی، دستمایۀ این نقد و بررسی هاست. در سایۀ این تحقیق، میزان روایات یادشده که می توان ظاهراً دال بر تحریف به حساب آورد، معلوم شده و با توجه به بررسی شواهد و قراین مشخص می شود که ادعا و اتهام تحریف به مرحوم عیاشی ادعایی نادرست است.
کلیدواژه ها:
روایات تحریفنما، عیاشی، تفسیر عیاشی، شیعه و تحریف قرآن.
عبدالرضا حدادیان . ab_ha62@stu-mail.um.ac.ir دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد
سید رضا مؤدب moadab_r113@yahoo.com . استاد دانشگاه قم
دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی سال چهارم، شمارة هشتم، پاییز و زمستان 1391

AttachmentSize
تحریف نما در تفسیر عیاشی.pdf430.07 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading