• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام جعفرصادق (علیه‌السلام) :

مَن ماتَ مِنكُم وَ هُوَ مُنتظِرٌ لِهذا الأََمرِ كان كَمَن هوُ مَعَ القائِمِ فی فُسطاطِه.
هر کس از شما که در حال انتظار ظهور حضرت مهدی(علیه‌السلام) از دنیا برود همچون کسی است که در خیمه و معیت آن حضرت در حال جهاد به سر می‌برد. (بحار، ج ٥٢، ص ١٢٦)

   
 
 
 

بررسی نقش روات مشترك در اخبار منتقله (مطالعۀ موردي؛ جِعابی از مشایخ صدوق)


بررسی نقش روات مشترك در اخبار منتقله . (مطالعۀ موردي؛ جِعابی از مشایخ صدوق)

چکیده:
نویسندگان در مقالۀ حاضر می کوشند از زاویه اي جدید و نو، به چگونگی انتقال اخبار اهل تسنن به تشیع و پیامدهاي آن بپردازند. به گمان نویسندگان این نوشتار، وجود برخی از راویان مشترك مؤلفان جوامع حدیثی از علل انتقال اخبار اهل تسنن به تشیع است. آنان با مطالعۀ موردي جِعابی از مشایخ مشترك شیخ صدوق و روایات منقول از او در کتب وي سعی کرده اند تا شواهدي براي ایدة یاد شده فراهم کنند . براي این منظور، پس از کاوش در احوال جِعابی و توثیقات او در فریقین، به بررسی دو خبر منقول از او در باب تحریف قرآن و جهاد در کتب صدوق پرداخته شده است. این دو خبر به واسطۀ او از جوامع حدیثی اهل سنت به کتب شیعی منتقل شده است که با مبانی امامیه سازگار نیست. همچنین به خلط راویان مشترك در سند و متن حدیث به عنوان یکی از زمینه هاي انتقال اخبار توجه شده است.

کلیدواژه ها: راویان مشترك، اخبار منتقله، جِعابی، شیخ صدوق، اختلاط راویان.

سید رضا مؤدب . moadab_r113@yahoo.com . استاد دانشگاه قم
حسین ستار . tadrik1390@gmail. com . دانشجوي دکتري قرآن و حدیث دانشگاه قم .

دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی
سال ششم، شمارة یازدهم، بهار و تابستان 1393

AttachmentSize
مشترك در اخبار منتقله.pdf323.09 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading