• العربية
  • English
  • فارسی
 
قال علی علیه السلام :

اِنتَظِروا الفَرَجَ وَلا تَیأسُوا مِن رَوحِ الله.
همواره در انتظار باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید. (بحار، ج ١٥، ص ١٢٣)

   
 
 
 

دفاع دکتری اقای حسین سالمی


دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رساله دکتری عنوان:
نفوذ چیستی وچگونگی و راهکارهای مقابله با آن
در معارف قرآن کریم
با تاکید بر فرمایشات امام خامنه ای"مدظله"
استاد راهنما: دکتر سیدرضا مودب
استاد مشاور: دکتر غلامحسین اعرابی

دانشجو : حسین سالمی
شهریورماه سال 1398

چکیده:
عدم توجه به آموزه های وحیانی و هشدارهای رهبران الهی و غفلت از جریان نفوذ و اثرات زیانبار آن در خواص و سران تصمیم ساز و تصمیم گیر و به دنبال آن تبعیت عموم جامعه از آن، خسارات جبران ناپذیر و عبرت آموزی را در طول تاریخ به یادگار نهاده است.گستره این مهم دامنه ی تاریخ بشریت و سرگذشت رقت بار انحطاط اقوام و تمدن های مهم را در بر داشته است. تناقض در استحصال روشی جامع و کاربردی در این سیر، و خلاء تمسک به آموزه های راه گشا و سعادت بخش کلام الهی و همچنبن بررسی یکسویه این موضوع در شاخه های مختلفی چون علوم اجتماعی، سیاسی و تاریخ و عدم راهگشایی و تطبیق آن با تهدیدات فراروی جامعه اسلامی و انطباق این مهم با هشدارهای رهبری، از کاستی های پژوهش های صورت گرفنه دراین موضوع است. هدف از نگارش این رساله ابتدا بررسی مفهومی چیستی نفوذ و چگونگی انجام آن و راهکارهای مقابله با آن با بهره گیری از آموزه های وحیانی، با تاکید بر کلام رهبری است. از برخی از آیات قرآن می توان به روش هایی همچون: افک و افتراء، شخصیت سازی ، ارتداد، تخریب شخصیت و شایعه سازی دست یافت. همچنین برخی از راهبردهای دشمن در فرایند نفوذ با عنایت به فرمایشات رهبری و تطبیق آن با آیات قرآن کریم به روش تفسیر استنطاقی عبارتند از: تطمیع، تهدید، تحریم، تبلیغ، تحریف، اختلاف، تغییر محاسبات، هجوم همه جانبه، ترویج فساد. نفوذ که با روشهای سخت، نیمه سخت و نرم انجام می شود، مصادیق و مخاطبانی مانند مردم، جامعه ی نخبگان و سران تصمیم ساز و تصمیم گیر دارد. نفوذ در عرصه های مختلف امنیتی، نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انجام می شود. راهکارهای مقابله با نفوذ، در معارف قرآن کریم با تاکید بر فرمایشات رهبری را می توان از جمله: آمادگی نظامی، بازدارندگی و هراس انگیزی، اعتماد به جوانان، دعوت با زبان نرم، وتکیه برساخت و استحکام قدرت درونی نظام که می تواند نتایجی همچون مصون سازی نخبگان و خواص و تقویت و عمق بخشی باور ایمانی مردم و توکل و توسل آنان را در بر داشته باشد.
واژه گان کلیدی:
نفوذ، ، دشمن، شیوه های نفوذ، راهکارهای مقابله، قرآن ، امام خامنه ای(مدظله العالی) 

مراکز همسو

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading