• العربية
  • English
  • فارسی
 
ـ حضرت مهدی(ع): :

اَنَا خاتِمُ الأوصیاءِ وَ بی ‌یدفَعُ اللهُ البَلاءَ عَن اَهلی و شیعَتی.

من ختم‌کنندة راه اوصیا هستم و به وسیلة من خدا بلاها را از اهل بیت من و شیعیانم دفع می‌نماید. (غیبت شیخ طوسی، ص ٢٤٦)

   
 
 
 

تحليل تحول آراء تفسيری مفسران با تکيه بر مؤلفه ايدئولوژی


تحليل تحول آراء تفسيری مفسران با تکيه بر مؤلفه ايدئولوژی
سجاد محمدفام 1 . جعفر نکونام 2 . سید رضا مؤدب 3
چکیده :
سیری در تفاسیر قرآن نشان میدهد درک مفسران پیشین در برخی از آیات با فهم های دوره های پسین متفاوت است. همین تفاوتهاست كه این پرسش را پیش میكشد اساساً چرا چنین اختلاف نظر و تحول آرائی در فهم و تفسیر برخی آیات قرآن بوجود میآید؟ و چگونه میتوان تبیین و توضیح علمی برای چنین رخدادی ارائه كرد؟ در پاسخ به این پرسش، محققان قرآنی غالباً ازعوامل معرفتی سخن گفته و كمتر به عوامل معرفتی پرداخته اند . از جمله عوامل غیر معرفتی تأثیرگذار در تحول آراء مفسران، مفهوم ایدئولوژی مطرح در علوم اجتماعی است. در این پژوهش، تحول صورتگرفته در تفسیر آیاتی از قرآن در دوره معاصر، نسبت به دورههای پیشین با استفاده از مفهوم ایدئولوژی بررسی شده است. نتایج از این قرار است كه شکل گیری
ایدئولوژیهای جدید، از جنبه های مختلف به تحول در فهم مفسران معاصر انجامیده است.
واژگان كلیدی: تاریخ تفسیر، روش تفسیری، علوم اجتماعی، ایدئولوژی علمی، ایدئولوژی جنسیتی.

smn1366@gmail.com /) 1. مربي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان )نويسنده مسئول
jnekoonam@gmail.com / 2. دانشيار دانشگاه قم
moadab_r113@yahoo.com / 3. استاد دانشگاه قم
کتاب قیم شماره 16 . سال 1396.

AttachmentSize
تحول آراء تفسيری مفسران با تکيه بر مؤلفه ايدئولوژی.pdf935.57 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading