• العربية
  • English
  • فارسی
 
قال علی علیه السلام :

اِنتَظِروا الفَرَجَ وَلا تَیأسُوا مِن رَوحِ الله.
همواره در انتظار باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید. (بحار، ج ١٥، ص ١٢٣)

   
 
 
 

تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایرةالمعارف اسلام


تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایرةالمعارف اسلام
محمدجواد اسکندرلو* سید رضا مؤدب**
چکیده:
رابسون Robson) خاورشناسان انگلیسی در جلد سوم دایرة المعارف اسلام، مدخلی را به معرفی حدیث اختصاص داده است. وي در این مدخل به موضوعاتی از قبیل واژه شناسی حدیث در لغت و اصطلاح، تدوین حدیث، معرفی جوامع حدیثی فریقین، نقد حدیث، تبیین اقسام و درجات احادیث صحیح، و تعریف اصطلاحات مختلف حدیثی مربوط به ماهیت سند، مرتبط با متن حدیث و سرانجام به طرق تحمل حدیث میپردازد.
این مقاله به نقد و بررسی دیدگاههاي او در خصوص « تدوین حدیث » اختصاص دارد که
مینویسد سنت در آغاز جزء منابع دین نبوده و به تدریج از منابع دین شمرده شده است، ضمن
آنکه در برخی از بلاد اسلامی، در آغاز، متن حدیثی وجود نداشته و تدوین حدیث به همراه سند به قرنهاي بعد برمیگردد؛ نگارندگان در این مقاله، با بررسیهاي تاریخی، نادرستی این ادعا را
نشان داده اند.
کلیدواژه ها:
حدیث، سنت، خبر، اثر، جوامع حدیثی، رابسون.
mj_eskandarlo@miu.ac.ir / * استادیار جامعۀ المصطفی العالمیه
moadab_r113@yahoo.com / ** استاد دانشگاه قم
Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 21:50 +0430 on Saturday August 11th 2018
100 دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1389
.

AttachmentSize
تدوین حدیث.pdf313.18 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading