• العربية
  • English
  • فارسی
 
قال علی علیه السلام :

اِنتَظِروا الفَرَجَ وَلا تَیأسُوا مِن رَوحِ الله.
همواره در انتظار باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید. (بحار، ج ١٥، ص ١٢٣)

   
 
 
 

مقاله :كاركرد قرائت هاي شاذ


جايگاه و كاركرد قرائت هاي شاذ در تبيين و توسعه معاني آيات قرآن كريم
ازمنظر مفسران فريقين

سید رضا مؤدّب ١
محمدعلی اسدتاش ٢
٩٨/٠٢/ ٩٧ | تاریخ پذیرش: ٢۶ /٠٧/ تاریخ ارسال: ٠١

چكيده
قرائت هاي شاذ و غيرمشهور، به عنوان يكي از انواع قرائت هاي قرآن كريم، كمتر مورد توجه و بازخواني
واقع شده است. قرائت شاذ، قرائتي است كه سند آن صحيح، ولي به طريق تواتر و يا استفاضه كه ميان
مردم مقبوليت دارد، نقل نشده باشد. تعمق و بازپژوهي در اين قرائت ها ، مي تواند كاركردهاي قابل
ملاحظه اي در تفسير فريقين از آيات قرآن داشته باشد. ازاين رو، نمي توان قرائت هاي شاذ را به طور
كامل مردود و ناديده انگاشت. تبيين قرائت هاي شاذ و كاركردهاي آنها در تفسير فريقين در مقايسه با
قرائت هاي مشهور، مسئله پيش رو است. بدين منظور، در اين نوشتار ابتدا مهم ترين مؤلفه ها و مباحث
مربوط به قرائت هاي شاذ مورد تبيين و بررسي قرار گرفته است . سپس، با ارائه شواهدي از اين
قرائت هاي آثار و كاركردهاي مختلف آن در تفسير فريقين از قرآن كريم نشان داده شده است. تبيين و
توسعه معنايي آيات از مهم ترين كاركردهاي قرائت هاي شاذ در تفسير قرآن كريم است. از اين رهگذر،
با پردازش و تحليل نمونه آياتي از قرائت هاي شاذ در كنار قرائت هاي مشهور، مي توان به نوعي بر
خوانش هاي تفسيري آيات افزود و كاركرد آنها را نمايان ساخت.
واژگان كليدي: قرائت شاذ، قرائت مشهور، تفسير فريقين، تبيين معنا، توسعه معنا.
moadab_r118@yahoo.com | ١. عضوهیئت علمی و استاد تمام گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه قم
masadtash@yahoo.com | ٢. دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
١٠ | دوفصلنامه پژوهش های تفسیرتطبیقی - سال چهارم، شما رۀ سوم، بهار و تابستان ١٣٩٨ ، شماره پیاپی ٩

AttachmentSize
و كاركرد قرائت هاي شاذ در تبيين و توسعه معاني آيات قرآن كريم.pdf592.4 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading