• العربية
  • English
  • فارسی
 
قال علی علیه السلام :

اِنتَظِروا الفَرَجَ وَلا تَیأسُوا مِن رَوحِ الله.
همواره در انتظار باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید. (بحار، ج ١٥، ص ١٢٣)

   
 
 
 

ذهبي و تفاسير اماميه


ذهبي و تفاسير اماميه

چکیده:
محمد حسين ذهبي از جمله عالمان اهل سنت است كه در اثر خود به نام التفسير و المفسرون به بررسي تفسير و روش هاي آن به همراه معرفي تعدادي از كتاب هاي تفسيري فرق اسلامي پرداخته است كه بررسي تفاسير روايي اماميه و تعيين منزلت روايات تفسيري امامان معصوم عليهم السلام از آن جمله است. او بر آن است كه در روايات تفسيري اماميه، جعل و دس فراوان راه پيدا كرده و روايات تحريف از اين نوع است. روايات امامان معصوم شيعه، اعتبار ويژه اي ندارند و همانند ديگر سخنان و آثار تابعان است به باور او ذهبي در تقسيم بندي خود از روش هاي تفسيري، تفاسير روايي اماميه را از اقسام باطل مي داند و بر آن است كه روايات تفسيري بطني آيات هم بي اعتبار و تنها براي اثبات ولايت امامان اماميه به كارگرفته شده است. در مقاله حاضر ديدگاه هاي ذهبي در خصوص موارد مذكور مورد نقد و بررسي واقع شده و نادرستي آن ها بيان گرديده است.

كليد واژه: روايات تفسيري، روايات بطني، تفسير ممدوح و مذموم، روايات تحريف

مودب سيدرضا . دانشگاه قم

الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي ) : زمستان 1385 , دوره - , شماره 74 (ويژه علوم قرآن و حديث)

ضمیمهاندازه
و تفاسیر امامیه .pdf480.17 کیلو بایت


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading