• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام مهدى عليه السلام : :

أنَا بَقِيَّةُ اللّه ِ في أرضِهِ و خَليفَتُهُ و حُجَّتُهُ عَلَيكُم ؛ حديث
امام مهدى عليه السلام :من يادگار خدا در زمين و جانشين و حجّت او بر شما هستم .

   
 
 
 

ارزیابی رجالی شخصیت مسور بن مخرمه در عرصۀ سیاست و حدیث


آموزههای حدیثی، سال اول، شمارۀ اول ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶
ارزیابی رجالی شخصیت مسور بن مخرمه در عرصۀ سیاست و حدیث.
چکیده
این نوشتار کوشیده است از ابعاد مختلفی، شخصیت مسور بن مخرمه را مورد
مطالعه قرار دهد تا تصویری روشن از او، هم از حیث تاریخی و هم از جهت
رجالی به دست آورد. بررسی تاریخی این نوشتار، بر پایۀ شخصیت شناسی مسور
در زما نهای مختلف و شناخت موضع گیری ها و نوع عملکردی که او در این
مقاطع از حیث سیاسی اتخاذ نموده، انجام گرفته است. مطالعۀ رجالی این
شخصیت نیز، بر مبنای گزارش های رجالی تشیع و تسنن و ارزیابی های
رجال شناسانۀ این منابع صورت پذیرفته است. علاوه بر این، تقسیم بندی موضوعی
احادیث مسور و همچنین ارز شگذاری روایت هایی که از او گزارش شده با نظر
به رفتارهای سیاسی که از حیث تاریخی داده، می تواند فضای روشن تری از
چرایی و چگونگی هویت این احادیث بگشاید که در فرآیند تحقیقی این پژوهش
به آن توجه شده است. آنچه براساس این پژوهش به دست آمده، عدم اعتماد به
مسور بن مخرمه از نظرگاه مؤلفه های علم رجال است، زیرا او براساس داده های تاریخی، فاقد شخصیتی ثابت در تحولات مختلف اجتماعی و سیاسی است.
واژگان کلیدی: مسور، سیاست، حدیث، ارزیابی تاریخی، ارزیابی رجالی
سیدرضا مؤدب . استاد دانشگاه قم.
سیدمحمدتقی موسوی کراماتی . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

ضمیمهاندازه
رجالی شخصیت مسور بن مخرمه.pdf321.15 کیلو بایت


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading